Evolutionsbiologi 10 hp

Program: Kvällskurs
Nivå: Grundläggande nivå - baskurs
Kurskod: 1BG400
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Kvällskurs höstterminen, tisdagkvällar (ca varannan tisdag under terminen).

Målet med kursen Evolutionsbiologi är att ge en bred översikt av grunderna inom modern evolutionsbiologi och att diskutera begrepp och problem som förekommer i dagens debatt. Målgruppen är i första hand studenter utan tidigare förkunskaper inom biologi.

Kursen ges som kvällskurs på kvartsfart och består av en föreläsningsserie och en inlämningsuppgift. Kursen kommer att ge en översikt av modern evolutionsbiologi, evolution som fakta och som förklaringsmodell och evolutionsbiologins uppkomst och historia. Stor vikt kommer att läggas vid de grundläggande faktorerna för evolution: variation, selektion och ärftlighet.

Föreläsningarna tar upp områden som: Evolutionslärans historia: Teorier före och samtida med Darwin, utvecklingen från Darwin och framåt, samt dagens brännande frågeställningar. Grunderna för evolution: Variation, selektion, mutation och ärftlighet. DNA, gener, arv och miljö. Livets träd: systematik. Vad är en art? Arter och artbildningsmodeller. Evolutionära mönster, fossil och felande länkar. Kön och könsskillnader – det biologiska könet och fundamentala definitioner, mönster och ekologiska kopplingar. Människans utveckling och människan som biologisk varelse.

Kursen ska också diskutera begrepp och problem som förekommer i dagens debatt, t.ex. biologisk determinism och kreationism, från en evolutionsbiologisk ståndpunkt.

För mer information kontakta:
Martin Lind (Martin.Lind@ebc.uu.se)