Naturvård 15 hp

Program: Kandidatprogrammet i biologi
Nivå: Grundläggande nivå - fortsättningskurs
Kurskod: 1BG204
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Kursen Naturvård 15 hp förbereder för såväl praktiskt som teoretiskt naturvårdsarbete. Minst tre veckor av kursen ägnas åt praktiktjänstgöring på naturvårdande organ såsom Naturvårdsverket och andra centrala verk, länsstyrelser, kommuner, NGO:s, eller liknande.

Målet med kursen är att förbereda för kommande administrativt och praktiskt naturvårdsarbete i landet genom att ge kunskaper om naturvårdsteori på populations- och samhällsnivå och om naturresurs-utnyttjande, såväl nationellt som globalt. Miljörätt (ca 5 hp) ingår i kursen och ger nödvändig grund för praktiktjänstgöringen.

Kursen lägger stor vikt vid effekter av areella näringar inom land- och vattenmiljöer, särskilt granskas olika skötsel- och fredningsformer. Motiv för bevarande av arter, naturtyper och landskap liksom kriterier för reservatsbildning tas upp till behandling. Vilt-, jakt- och fiskevårdsfrågor samt planering av täkter och vattenföretag är andra viktiga inslag. Även organisationer och arbetsformer inom internationell naturvård är prioriterade delmoment.

I kursen ingår en introduktion till GIS-arbete och att arbeta med avvägningsinstrument i terrängen för enkel kartframställning.

Handledd praktik på naturvårdande organ i landet under minst tre veckor utgör en viktig del av kursen. Exempel på praktikplaceringar är Naturvårdsverket, departement, länsstyrelsers och kommuners miljövårdsenheter, NGO:s som Svenska Naturskyddsföreningen och WWF, centrala verk (andra än NV) och industrier med naturvård på programmet. Erfarenhetsmässigt kan väl genomförd praktikrapport vara en betydande merithandling och många har kommit ut i arbetslivet den vägen.

För mer information kontakta:
Charlotte Jandér (charlotte.jander@ebc.uu.se)