Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Miljövetenskap

Du som vill arbeta med dagens och framtidens miljöfrågor behöver både goda ämneskunskaper och kompetens för att samarbeta med andra specialister. Kandidatprogrammet i miljövetenskap riktar sig till dig som är naturvetare och vill bredda dina kunskaper med samhällsvetenskap och har ett stort intresse för problemlösning med tvärvetenskapligt angreppssätt. Gränsöverskridande frågor kräver tvärvetenskaplig kompetens för att lösas.

Programmet har en naturvetenskaplig tyngdpunkt med fokus på ekosystemtjänster, biologisk mångfald och ett hållbart nyttjande av naturresurser på olika skalor. Studieorten Gotland innebär utmärkta möjligheter till exkursioner, praktiska övningar och fallstudier med lokal anknytning på centrala teman inom programmet. 

Programmets innehåll

Programmet har en naturvetenskaplig tyngdpunkt med fokus på ekosystemtjänster, biologisk mångfald och ett hållbart utnyttjande av naturresurser på olika skalor i tid och rum. Studieorten Gotland innebär utmärkta möjligheter till exkursioner, praktiska övningar och fallstudier med lokal anknytning på centrala teman inom programmet. Utbildningen behandlar miljöfrågors komplexitet och systemberoende och därmed lär du dig generalistkunskaper med förmåga till helhetsbedömningar och åtgärdsrekommendationer.

Under första året läser du naturvetenskapliga grundkunskaper inom programmets fokusområden. På ett tidigt stadium förs samhällsvetenskapliga diskussioner om miljö och utveckling in.

Termin tre och fyra vidareutvecklar dina färdigheter i att förstå, analysera och hantera miljövetenskapliga problemställningar i ett samhällsperspektiv. Vidare ingår kurser med mer praktisk inriktning, såsom naturvård, fältmetodik och GIS, för att du ska kunna arbeta med miljöövervakning och kartläggning av miljöfrågor.

Under sista året får du en ökad fördjupning och tillämpning inom programmets fokusområden, med exempel från kustzon och landskap kring Östersjön som återkommande inslag. Under termin 5 ges kurserna på engelska.

Mer om programmet

Karriär

Miljövetare arbetar ofta med strategiska miljöfrågor både inom näringslivet och i offentlig verksamhet. Man ser ett framtida större behov av generalister med holistiskt angreppssätt och intresse för systemlösningar. Utöver djup inom visst område behövs breda kunskaper och förmåga att arbeta med komplexa frågor, som exempelvis i samhällsplanering. Du kan exempelvis arbeta som rådgivare, forskare, miljösamordnare eller konsult i organisationer och på myndigheter. Det finns också arbeten inom naturvårdsbranschen och utbildningssektorn.

Efter examen kan man också studera vidare på ett masterprogram för fördjupning inom något område eller för att ytterligare öka sin tvärvetenskapliga kompetens.

Miljövetenskap på Facebook

Gilla vår Facebooksida för att få information och interagera med andra miljövetenskapsstudenter!