Utlandsstudier

Utlandsstudier

Som student på Institutionen för biologisk grundutbildning har du bra möjligheter att åka på utbyte till många olika platser i världen. Här presenteras ett antal olika sätt att åka på utbyte. På de här sidorna hittar du bland annat vilka universitet IBG själva har utbyte med, länkar till fakultetens och universitetets centrala utbyten, samt information om Minor Field Studies.

Har du några frågor som rör utbytesstudier kan du kontakta IBGs studievägledare på e-postadressen exchange@ibg.uu.se.

Ansökningsinformation
Ansökningsblankett

Utlandsstudier

Generella utbytesprogram

Uppsala universitet har generella utbytesprogram med många universitet i alla världsdelar. Vill du läsa utanför Europa ska du kontakta Internationella kansliet vid Uppsala universitet som ombesörjer dessa utbyten. Där finns också utbytesprogram med fler europeiska universitet än de som ingår i IBG:s utbyten. Det finns även utbytesavtal med ett antal nordiska universitet inom det så kallade NORDPLUS-nätverket.

Genom överenskommelse kan du söka kurser vid universitet och högskolor inom Norden på samma villkor som landets egna studenter. CSN kan ge studiemedel för studier inom Norden. Inte alla nordiska högskolor berättigar till studiemedel; kontrollera med CSN innan du bestämmer dig.

Du kan göra ditt examensarbete utomlands, endera inom ett utbytesprogram, eller som ett externt examensarbete inom programmet. I bägge fallen måste du diskutera igenom med en koordinator i förväg.

Utbytesprogram inom TekNat-fakulteten

TekNat-fakulteten håller i några utbyten inom teknik/naturvetenskap inom Europa.

Mer information hittar du på TekNats hemsidor.

IBG:s utbytesprogram

Som student vid IBG har du goda möjligheter att förlägga delar av dina studier utomlands. IBG har ett utbytesprogram i biologi som riktar sig till alla studenter som läser vid IBG och som uppfyller behörighetskraven. Utbytet ligger inom ramen för EU:s ERASMUS-program och innebär en möjlighet att under en termin läsa vid ett annat europeiskt universitet.

IBG:s utbytesprogram omfattar fördjupningskurser och examensarbeten i biologi. Vid vissa universitet är det endast möjligt att läsa kurser, vid andra endast att göra examensarbeten och vid ytterligare andra är det möjligt att göra antingen eller. Som regel ges kurserna på landets eget språk (kurser på avancerad nivå ges alltmer på engelska), medan examensarbeten kan genomföras med engelska som arbetsspråk.

Listan på alla orter som IBG har utbyten med

Skicka din ansökan till IBG:s studievägledare (exchange@ibg.uu.se), inkludera en studieplan med kurser du önskar läsa (kursvalet kan baseras på information från institutionernas hemsidor) och aktuellt registerutdrag.

MFS - Minor field study

U-landsintresserade studenter vid svenska högskolor och universitet kan få ett resebidrag för att under ca två månader utföra en fältstudie i ett utvecklingsland, som sedan skall resultera i en uppsats. Arbetet ska utgöra ett projektarbete som ger högskolepoäng motsvarande D- eller C-nivå, vanligen ett examensarbete på 30 hp. Sidas program för Minor Field Studies (MFS) syftar till att stärka universitetens kapacitet att driva en internationellt inriktad verksamhet och till att bredda resursbasen för internationellt engagemang.

Arbetsgruppen för tropisk ekologi (ATE) vid Uppsala universitet delar ut MFS-stipendier inom området naturresurshushållning och ekologi i vidsträckt mening. Studerande vid relevanta naturvetenskapliga utbildningar vid Uppsala universitet är välkomna att söka. Det skall vara en välavgränsad och inom tidsperioden genomförbar studie. OBS Vi har inte administrativa resurser att dela ut stipendier till studenter vid andra universitet och högskolor. Kontakta internationella kansliet för mer information. 

All information, och även tidigare rapporter från MFS

Nordplus

Åtta länder i Norden och Baltikum är medlemmar är medlemmar i Nordplus. Stipendier både på kandidat och masternivå kan sökas för studier på medlemsuniversiteten (via institutionerna) två gånger per år (september och januari). Genom Nordplus kan du bland annat åka till Köpenhamn och Svalbard. Var god kontakta Internationella kansliet för information. 

På Nordplus egna hemsida hittar du mer information

Behörighet

Behörig att söka utlandsstudier vid IBG är den som uppfyller något av följande krav:

  • Masterprogrammen i Biologi, Tillämpad bioteknik, Bioinformatik, Molekylär bioteknik som vid ansökningstillfället har fullgjort 30 hp, samt vid avresan fullgjort 60 hp.
  • Student med kandidatexamen från Uppsala universitet kan söka utbytesstudier redan år 1 på en master.
  • Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik fr.o.m. år 4 med godkända biologipoäng från de tre första åren.
  • Naturvetarprogrammet/kandidatprogrammet i biologi med godkända biologikurser om minst 75 hp, därav minst 60 hp inom basblocket.
  • Lärarprogrammet med godkända biologikurser motsvarande basblocket i biologi på Naturvetarprogrammet/Kandidatprogrammet i biologi.
  • Annan student vid Uppsala universitet med motsvarande kunskaper från fristående kurs.

Masterstudenter som fullgjort sin kandidat vid Uppsala universitet äger företräde till utbytesstudier.

Ansökan

Ansökan till kommande läsårs utbytesstudier sker på särskild blankett och lämnas in till IBG. Till ansökan ska bifogas aktuellt registerutdrag, "passfoto" och en kort (cirka 500 ord) uppsats på engelska som berättar vem du som sökande är och varför du vill läsa utomlands. Ansökan ska vara inlämnad senast 1 mars.

Ansökningsblankett 2020/21