Examensarbete C i biologi

Program: Kandidatprogrammet i biologi
Nivå: Grundläggande nivå - fortsättningskurs
Kurskod: 1BG214
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan

Om du, av någon anledning, inte vill eller har möjlighet att läsa Självständigt arbete kan du göra ett Examensarbete C istället. Att göra ett Examensarbete C innebär ett större ansvar för dig som student. Du måste ordna med ett eget projekt, en lämplig handledare och genomföra projektet på egen hand (med stöd från handledare). Projektet ska också vara genomförbart under en tid som motsvarar 15 hp (10 veckor) och ha hög vetenskaplig förankring.

Färdiga rapporter – Examensarbete C

Anvisningar

Här hittar du det mesta du behöver veta om examensarbete och dess praktiska genomförande. Här finns också IBG:s anvisningar rörande vetenskapliga presentationer och hur man använder vetenskapliga källor. Det är meningen att du skall följa dessa när du skriver din uppsats.

VAD BÖRJAR JAG MED?

Det första du ska göra är att läsa alla anvisningar, särskilt SOP, som du finner på denna webbplats noggrant. Observera att examensarbetet, liksom alla andra kurser, har behörighetskrav. Kontakta din koordinator vid IBG för hjälp angående dessa krav eller om du är osäker på vilken kurs du ska välja. Sök denna kontakt i god tid före ditt tänkta startdatum, minst en månad i förväg eller helst ännu tidigare än så.

Du är välkommen att utföra ditt examensarbete på ett annat universitet, på ett företag eller annan organisation, samt utomlands. Förutom att ha en handledare på plats måste du i de flesta fall ha en handledare från någon av de tre institutionerna Cell- och molekylärbiologi, Organismbiologi eller Ekologi och genetik.

LATHUND / CHECKLISTA

Ned finner du en "Lathund" (checklista) som du är välkommen att använda för att hålla reda på alla saker du behöver komma ihåg före, under och efter examensarbetet. Vissa punkter är inga krav utan rekommendationer och utpekas som sådan i dokumentet ("rec."). 

Checklista för studenter i biologi/tillämpad bioteknik

ATT HITTA ETT EXAMENSARBETE OCH EN HANDLEDARE

Det är upp till dig själv att hitta ett lämpligt projekt! Välj ett område du är intresserad av. Kontakta avdelningar med projekt inom ditt intresseområde och prata med potentiella handledare (seniora forskare). Webbsidor kan vara till stor hjälp. Tveka inte att kontakta flera avdelningar och flera personer. Om du erbjuds flera projekt, kom då ihåg att säga nej till de som du avböjer. Det finns många projekt och personer som vill ta sig an studenter som letar examensarbete.

Om du inte har några idéer, prata med lärare, äldre studenter och personer som arbetar på företag och förvaltningar. Prata också med din koordinator som kan ge dig förslag. . Du kan också läsa de populärvetenskapliga sammanfattningarna som finns på IBG:s sidor,  för att se vad andra studenter har gjort. Du är också välkommen att utforska IBG:s lista över projekterbjudanden.

Standardrutiner

När du har hittat en handledare för ditt examensarbete, se till att han eller hon också känner till regler och riktlinjer - exempelvis genom att läsa både "SOP" och, naturligtvis, Instruktioner för handledare.

Ansökan

Du ska skriva en projektplan i samarbete med din handledare. Planen skall beskriva ditt föreslagna projekt. Projektplanen ska vara kortfattad, men ska ändå innehålla en kort teoretisk bakgrund samt de specifika målen för ditt tilltänkta arbete, metoder och en preliminär tidplan för projektet. Notera att koordinatorn är den som godkänner din projektplan. Den kan behöva gå några varv mellan dig, handledaren och koordinatorn innan alla är nöjda! Planen kommer at vara ett viktigt dokument för dig i ditt arbete, och du kan utgå från denna när du skriver din rapport senare.

Fyll i ansökningsblanketten tillsammans med din handledare, och underteckna den. Du kan fylla i den på datorn, men underskrifter måste vara för hand. Lämna in ansökningsformuläret, projektplanen och ett registerutdrag (som visar att du uppfyller kraven) till din koordinator. Ditt registerutdrag hämtar du själv från Ladok.

När alla papper är i ordning kommer din koordinator att registrera dig och du kan börja med ditt examensarbete. Observera att du inte kan börja med ditt examensarbete innan du är registrerad och alla formaliteter är klara! 

För dig som gör ett 60 hp examensarbete i Biologi gäller det att du ska förbereda dig ett steg till inför ditt arbete. När du är antagen (enligt proceduren ovan) skall du skriva en längre forskningsplan, i samarbete med din handledare. Denna skall framförallt innehålla en utförligare teoretisk bakgrund till ditt arbete. I övrigt kan det vara skillnader mellan vilka krav som ställs mellan koordinatorer och mellan handledare. Är du osäker så kontakta din koordinator eller den som är programansvarig. Innan handledaren kan godkänna din forskningsplan skall koordinatorn få tillfälle att lämna återkoppling. När sedan din handledare godkänt din forskningsplan erhåller du 5 hp för delkursen ”Planering”.

Ansökningsformulär för examensarbete i Biologi
Ansökningsformulär för examensarbete i Tillämpad bioteknik

Mellanredovisning och rapport

Om ditt projekt är 20 veckor (eller längre) måste du redovisa dina framsteg när du kommit ungefär halvvägs genom arbetet. Din koordinator kommer att ge dig instruktioner om hur du ska gå till väga med detta. I de flesta fall görs en halvtidsrapport även för 10-veckors projekt.

En halvtidsrapport innebär i de flesta fall både en kort skriftlig rapport och en kort muntlig presentation av den teoretiska bakgrunden och det specifika problemet, de metoder som används för att lösa det, och eventuella resultat som redan uppnåtts. Den skriftliga rapporten ska vara 1-2 sidor och framförallt innehålla en planering för återstoden av arbetet, inklusive en tidsplan för att avsluta och skriva färdigt arbetet. Rapporten skall också innehålla en kort redogörelse för hur arbetet hittills fortskridit. De här instruktionerna kan skilja sig åt mellan koordinatorer, så dubbelkolla med din koordinator och läs i SOP. När koordinatorn godkänt din mellanredovisning erhåller du 10, 15 eller 25 hp beroende på examensarbetets totala hp.

Skriftlig SLUTRAPPORT

I slutet av ditt projekt, måste du presentera en skriftlig rapport. Den slutliga skriftliga rapporten ska ha en titelsida, en sammanfattning och en populärvetenskaplig sammanfattning, plus själva rapporten. Den populärvetenskapliga sammanfattningen skall vara ett separat dokument.

Du hittar allmänna riktlinjer för vetenskapliga rapporter i dokumentet "Att presentera vetenskap". Ett mycket gott råd är att börja skriva tidigt eftersom skrivandet ofta tar längre tid än väntat. Ett annat tips är att gå tillbaka till din projektplan, kanske det finns text och vetenskapliga referenser här som du kan använda dig av?

När du är på väg att avsluta ditt examensarbete fyller handledaren i och skriver under nedanstående intyg. I och med detta så godkänns det vetenskapliga innehållet i din rapport. I dokumentet fyller handledaren också i sina åsikter om din prestation. Det ifyllda intyget skickas sedan till koordinator och bidrar till den slutliga bedömningen. OBS! Intyget är också en förutsättning för att du ska tillåtas att ge den slutliga muntliga presentationen!

Handledares intyg för avklarat examensarbete i Biologi
Handledares intyg för avklarat examensarbete i Tillämpad bioteknik

Muntlig SLUTREDOVISNING

Efter godkännande från handledare av den slutliga rapporten gör du en muntlig presentation. En annan student från ditt program samt en senior forskare eller doktorand agerar då som opponenter. Du får återkoppling och opponering både på den muntliga och den skriftliga delen. Du måste också själv vid något tillfälle under kursens gång opponera på minst en annan students arbete. Efter omarbetning av rapporten baserad på återkoppling från opponenterna och åhörare lämnar du in rapporten till koordinatorn för slutlig utvärdering och examination. Även här kan det skilja lite mellan koordinatorer, du kommer alltid att få precisa instruktioner av din koordinator.

Skrivhandböcker

Dokumentet "Att presentera vetenskap" ger dig en överblick över hur man skriver uppsatser och förbereder muntliga presentationer. Se till att du också känner till innehållet i "Hur man använder källor och undviker plagiering i vetenskapliga arbeten.

Att presentera vetenskap
Hur man använder källor och undviker plagiering i vetenskapliga arbeten
 

REFERENSHANTERING

När du skriver vetenskapliga texter är det viktigt att du anger varifrån du tagit informationen. Detta för att underbygga dina argument och påståenden med vetenskapligt redovisade fakta, och, inte minst för att läsaren ska förstå vad som är dina egna slutstatser och åsikter. Det är även viktigt att alltid referera till din källa eftersom du då också undviker att bli misstänkt för plagiat. För att underlätta referenshantering finns det program som tar hand om det mesta. IBG har en stilmall till programmen Zotero, Mendeley och Papers som följer IBG:s riktlinjer i häftet Att presentera vetenskap. Personalen på biologibiblioteket hjälper gärna till. Läs också om hur man använder källor och undviker att plagiera i dokumentet Hur man använder källor.

Populärvetenskaplig sammanfattning

Mall och instruktion för den populärvetenskapliga sammanfattningen.

Framsida

Alla examensarbeten ska förses med en förstasida enligt en mall. Du skapar förstasidan genom att fylla i uppgifter om titel, författare, etc. på länken nedan. När du klickar "hämta hem" genereras en framsida i form av en PDF-fil som är försedd med Uppsala universitets logotyp och de typsnitt som ingår i universitetets profil. Du väljer själv om du vill förse framsidan med en bild.  Kom ihåg att om det inte är din egen bild så måste du ha tillstånd att använda den (detta gäller alla bilder i rapporten).

Instruktioner för framsida - Masterprogrammet i Biologi
Instruktioner för framsida - Masterprogrammet i Tillämpad bioteknik
Instruktioner för framsida - Självständigt arbete i Biologi (kandidatexamen)
Instruktioner för framsida - Examensarbete C (kandidatexamen)

Urkund

Plagiat är ett växande problem inom den högre utbildningen. För att motarbeta detta kräver vi att skrivna rapporter från de flesta kurser analyseras via tjänsten Urkund. Detta gäller även för examensarbeten. Detta görs genom att skicka din rapport (som PDF eller i Wordformat) som en bilaga till en specifik e-postadress. Den specifika e-postadressen till Urkund kommer du att få av din koordinator. Dokumentet kommer således att passera Urkunds databas och eventuella kopierade avsnitt i texten hittas genom en jämförelse med Urkunds omfattande textdatabas.

Så skicka inte dokumentet direkt till koordinators vanliga e-postadress, utan till den specifika Urkundsadress som du får mot slutet av ditt projekt.

Obs! Viktigt undantag: Om handledaren anser att rapporten är konfidentiell bör du inte skicka den via Urkund!

Om något är oklart vad gäller Urkund, läs gärna ytterligare information nedan eller kontakta din koordinator. Några handfasta exempel som kan tjäna som en guide om du är osäker finns i Hur man använder källor och undviker plagiering i vetenskapliga arbeten. Prata också med din handledare när du är tveksam.

Vad är Urkund?

DiVA, DET DIGITALA VETENSKAPLIGA ARKIVET

När projektet är avslutat publiceras den populärvetenskapliga sammanfattningen på IBG:s hemsida. Den vetenskapliga rapporten ska du själv ladda upp i DiVA, när du gjort detta rapporterar din koordinator dina poäng i Ladok. Mer information om DiVA och detaljerade instruktioner för hur du laddar upp din rapport hittar du genom att klicka på länkarna nedan. När du uppmanas att välja institution eller avdelning skriver du Institutionen för Biologisk Grundutbildning.

Mer information om DiVA
Detaljerade instruktioner uppladdning i DiVA
DiVA helpdesk

Referenshantering

När du skriver vetenskapliga texter är det viktigt att du anger varifrån du tagit informationen. Detta för att underbygga dina argument och påståenden med vetenskapligt redovisade fakta. Det är viktigt att alltid referera till din källa. På så sätt undviker du också att bli misstänkt för plagiat. För att underlätta referenshantering finns det program som tar hand om det mesta. IBG har en stilmall till programmen Zotero, Mendeley och Papers som följer IBG:s riktlinjer i häftet Att presentera vetenskap. Läs också om hur man använder källor och undviker att plagiera i dokumentet Att använda källor.

Få reda på mer information om referenshantering på IBG