Examensarbete C i biologi

Program: Kandidatprogrammet i biologi
Nivå: Grundläggande nivå - fortsättningskurs
Kurskod: 1BG214
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan

Om du, av någon anledning, inte har möjlighet att läsa Självständigt arbete kan du göra ett Examensarbete C istället. Att gör ett Examensarbete C innebär ett större ansvar för dig som student. Du måste ordna med ett eget projekt, en lämplig handledare och genomföra projektet på egen hand (med stöd från handledare). Projektet måste lämpligtvis också vara genomförbart under en tid som motsvarar 15 hp (10 veckor) och ha hög vetenskaplig förankring. Det är således starkt rekommenderat att läsa Självständigt arbete.

Färdiga rapporter – Examensarbete C

Anvisningar

Här hittar du det mesta du behöver veta om examensarbete och dess praktiska genomförande. Här finns också IBG:s anvisningar rörande vetenskapliga presentationer och hur man använder vetenskapliga källor. Det är meningen att du skall följa dessa när du skriver din uppsats.

VAD BÖRJAR JAG MED?

Det första du ska göra är att läsa alla anvisningar, särskilt SOP, som du finner på denna webbplats noggrant. Observera att examensarbetet, liksom alla andra kurser, har behörighetskrav. Kontakta din koordinator vid IBG för hjälp angående dessa krav eller om du är osäker på vilken kurs du ska välja. Kontakta koordinatorn i god tid före ditt tänkta startdatum, minst en månad i förväg eller helst ännu längre än så.

LATHUND / CHECKLISTA

Ned finner du en "Lathund" (checklista) som du är välkommen att använda för att hålla reda på alla saker du behöver komma ihåg före, under och efter examensarbetet. Vissa punkter är inga krav utan rekommendationer och utpekas som sådan i dokumentet ("rec."). 

Checklista för studenter i biologi/tillämpad bioteknik

ATT HITTA ETT EXAMENSARBETE OCH EN HANDLEDARE

Det är upp till dig själv att hitta ett lämpligt projekt! Välj ett område du är intresserad av. Kontakta avdelningar med projekt inom ditt intresseområde och prata med potentiella handledare (seniora forskare). Webbsidor kan vara till stor hjälp. Tveka inte att kontakta flera avdelningar och flera personer. Om du erbjuds flera projekt, kom då ihåg att säga nej till de som du avböjer. Det finns många projekt och personer som vill ta sig an studenter som letar examensarbete.

Om du inte har några idéer, prata med lärare, äldre studenter och personer som arbetar på företag och förvaltningar. Prata också med din koordinator som kan ge dig förslag. Du kan också titta på färdiga examensarbeten för att se vad andra studenter har gjort. Du är också välkommen att utforska IBG:s lista över projekterbjudanden.

Standardrutiner

När du har hittat en handledare för ditt examensarbete, se till att han/hon också känner till regler och riktlinjer - exempelvis genom att läsa både "SOP" och instruktioner för handledare. Läs igenom de generella instruktionerna för ditt program noggrant!

Ansökan

Din handledare och du ska skriva en kortfattad projektplan som beskriver ditt föreslagna projekt. Projektplanen ska vara kortfattad, men ska ändå innehålla en kort teoretisk bakgrund samt metoder, de specifika målen för ditt tilltänkta arbete och en preliminär tidplan för projektet. Fyll i ansökningsblanketten tillsammans med din handledare, och underteckna den. Du kan fylla i den på datorn, men underskrifter måste vara för hand. Lämna in ansökningsformuläret, projektplanen och ett registerutdrag (som visar att du uppfyller kraven) till din koordinator

För att få en utskrift av ditt registerutdrag skickar du ett e-mail med ditt personnummer och vilken typ av registerutdrag du vill ha (varför du behöver ett och vilket språk det ska vara på) till våra kursadministratörer på info@ibg.uu.se. Berätta även om du vill hämta utskrifterna på något av våra kanslier eller om du vill att vi skickar dem till din nuvarande hemadress. Du hittar kontaktuppgifter till våra kursadministratörer på sidan vem gör vad. I botten på den här sidan hittar du adresser till våra kanslier.

Du måste be kursadministratörer om dessa registerutdrag. Registerutdragen som du kan ladda ned själv från Studentportalen innehåller inte den information som koordinatorerna behöver!

När alla papper är i ordning kommer din koordinator att registrera dig och du kan börja med ditt examensarbete. Observera att du inte kan börja med ditt examensarbete innan du är registrerad och alla formaliteter är klara! Detta innebär också att din koordinator måste godkänna din ansökan.

Om ditt examensarbete sträcker sig över mer än en termin eller över sommaren, kan du behöva omregistreras när den andra terminen börjar. Du måste sköta detta själv genom att prata med administrativ personal vid IBG.

Ansökningsformulär för examensarbete i Biologi
Ansökningsformulär för examensarbete i Tillämpad bioteknik

Mellanredovisning och rapport

Om ditt projekt är 20 veckor (eller längre) måste du redovisa dina framsteg när du kommit ungefär halvvägs genom arbetet. Din koordinator kommer att ge dig instruktioner om hur du ska gå till väga med detta. I de flesta fall görs en halvtidsrapport även för 10-veckors projekt.

En halvtidsrapport innebär en kort skriftlig rapport och en ca. 15 min lång muntlig presentation av den teoretiska bakgrunden och det specifika problemet, de metoder som används för att lösa det, och eventuella resultat som redan uppnåtts. Den skriftliga rapporten ska vara 1-2 sidor och utöver det ovannämnda ska den också innehålla dina planer för resten av projekttiden, inklusive en tidplan för att avsluta och skriva färdigt arbetet. De här instruktionerna kan skilja sig mellan program, så dubbelkolla med din koordinator och läs i SOP.

Skriftlig SLUTRAPPORT

I slutet av ditt projekt, måste du presentera en skriftlig rapport. Den slutliga skriftliga rapporten ska ha en titelsida, en sammanfattning och en populärvetenskaplig sammanfattning, plus själva rapporten. Efter att alla korrigeringar och revideringar har gjorts, och koordinatorn/examinatorn har givit sitt slutliga godkännande, skrivs det ut i dubbelsidigt format och binds in.

Du hittar allmänna riktlinjer för vetenskapliga rapporter i dokumentet "Att presentera vetenskap". Din koordinator kommer att ge dig ytterligare riktlinjer för hur du skriver rapporten. Ett mycket gott råd är att börja skriva tidigt. Detta eftersom skrivandet ofta tar längre tid än väntat, men också för att det är användbart att strukturera och skriva rapporten för att planera arbetet i sin helhet.

Din handledare måste godkänna det vetenskapliga innehållet i din rapport innan du lämnar den till din opponent (och senare efter ytterligare eventuella revideringar till koordinatorn/examinatorn). Du måste också ha din handledares godkännande innan du får ge din slutliga muntliga presentation inför din opponent och examinator.

Muntlig SLUTREDOVISNING

Efter godkännande från handledare av den slutliga rapporten gör du en muntlig presentation (ca. 30 minuter). En annan student från ditt program agerar då som opponent. Du får feedback och opponering både på den muntliga och den skriftliga delen. Du måste också själv vid något tillfälle under kursens gång opponera på minst en annan student. Efter omarbetning av rapporten baserad på feedback från opponenten lämnar du in rapporten till koordinatorn/examinatorn för slutlig utvärdering och examination. Även här kan det skilja lite mellan program, du kommer alltid få precisa instruktioner av din koordinator.

Skrivhandböcker

Dokumentet "Att presentera vetenskap" ger dig en överblick över hur man skriver uppsatser och förbereder muntliga presentationer. Se till att du också känner till innehållet i "Hur man använder källor och undviker plagiering i vetenskapliga arbeten". Du kan också titta på färdiga och publicerade rapporter, både från andra masterprogram och från civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik för att få inspiration till hur man kan strukturera och sammanställa ett eget arbete.

Att presentera vetenskap
Hur man använder källor och undviker plagiering i vetenskapliga arbeten
Färdiga rapporter

Populärvetenskaplig sammanfattning

Mall och instruktion för den populärvetenskapliga sammanfattningen.

Framsida

Alla examensarbeten ska förses med en förstasida enligt mall. Du skapar förstasidan genom att fylla i uppgifter om titel, författare, etc. på länken nedan. När du klickar "hämta hem" genereras en framsida i form av en pdf-fil som är försedd med Uppsala universitets logotyp och de typsnitt som ingår i universitetets profil. Du väljer själv om du vill förse framsidan med en bild.

Instruktioner för framsida - Masterprogrammet i Biologi
Instruktioner för framsida - Masterprogrammet i Tillämpad bioteknik
Instruktioner för framsida - Självständigt arbete i Biologi (kandidatexamen)
Instruktioner för framsida - Examensarbete C (kandidatexamen)

Handledares intyg

När studenten är på väg att avsluta sitt examensarbete fyller handledaren i och skriver på nedanstående intyg. I dokumentet fyller handledaren också i sina åsikter om studentens prestation. Det ifyllda intyget skickas sedan till koordinator/examinator och bidrar till den slutliga bedömningen. OBS! Det intyget är också en förutsättning för att studenten skall tillåtas att ge den slutliga muntliga presentationen!

Handledares intyg för avklarat examensarbete i Biologi
Handledares intyg för avklarat examensarbete i Tillämpad bioteknik

Urkund

Plagiat är ett växande problem inom den högre utbildningen. För att motarbeta detta kräver vi att skrivna rapporter från de flesta kurser analyseras via tjänsten Urkund. Detta gäller även för examensarbeten. Detta görs genom att skicka slutversionen av din rapport (som pdf eller möjligen word format) som en bilaga till en specifik e-postadress. Den specifika Urkund postadress kommer du att få av din koordinator. Dokumentet kommer således att passera Urkunds databas och eventuella kopierade avsnitt i texten hittas genom en jämförelse med Urkunds omfattande textdatabas.

Så skicka inte dokumentet direkt till koordinators vanliga e-postadress, utan den specifika Urkundsadress som du får mot slutet av ditt projekt.

Obs! Viktigt undantag: Om handledaren anser att rapporten är konfidentiell bör du inte skicka den via Urkund!

Om något är oklart, läs gärna ytterligare information nedan eller kontakta din koordinator. Några handfasta exempel som kan tjäna som en guide om du är osäker finns i ”Hur man använder källor och undviker plagiering i vetenskapliga arbeten”. Prata också med din handledare när du är tveksam.

Vad är Urkund?

DiVA

När projektet är avslutat publiceras det på IBG:s hemsida, men du själv ska också ladda upp det i DiVA. Mer information om DiVA och detaljerade instruktioner för hur du laddar upp din rapport hittar du genom att klicka på länkarna nedan. När du uppmanas att välja institution/avdelning skriver du Institutionen för Biologisk Grundutbildning.

Mer information om DiVA
Detaljerade instruktioner uppladdning i DiVA
DiVA helpdesk

Behöver du förlänga ditt examensarbete eller din uppsats?

CSN ger möjlighet till studiemedel under en begränsad tid om du skulle behöva mer tid till ditt arbete. Kontakta din studievägledare för mer information.

Referenshantering

När du skriver vetenskapliga texter är det viktigt att du anger varifrån du tagit informationen. Detta för att underbygga dina argument och påståenden med vetenskapligt redovisade fakta. Det är viktigt att alltid referera till din källa. På så sätt undviker du också att bli misstänkt för plagiat. För att underlätta referenshantering finns det program som tar hand om det mesta. IBG har en stilmall till programmen Zotero, Mendeley och Papers som följer IBG:s riktlinjer i häftet Att presentera vetenskap. Läs också om hur man använder källor och undviker att plagiera i dokumentet Att använda källor.

Få reda på mer information om referenshantering på IBG