Institutionen för biologisk grundutbildning

Distans- & kvällskurser

Att läsa på halvfart, kvartsfart eller distans kan vara ett sätt att hinna med att studera fast man har annan sysselsättning, t.ex. jobb eller andra studier. Det kan också vara ett sätt att prova på ett ämnesområde genom en introduktionskurs, eller en möjlighet att fördjupa sig inom ett område som man tycker är intressant. Inom området biologi finns det en rad kurser som ges på halvfart (50%) eller en tredjedelsfart (33%) och i vårt utbud finns kurser för nybörjare vid universitetet såväl som fördjupningskurser för den som redan har läst mycket biologi.

Vissa av kurserna är kvällskurser (vanligtvis med en föreläsning/lektion i veckan) medan andra läses helt eller delvis på distans. Distanskurserna använder i stor utsträckning Internet, men kompletteras ofta med en eller flera helgträffar. Några kurser är renodlade nätkurser som ges helt och hållet över Internet.

Distanskurser

Var noga med att se respektive kurs för behörighet. Ansök via www.antagning.se.

Hösten 2017

Bioinformatiska analyser I 5 hp - 1BG311
Kursen omfattar innehåll, sökverktyg och gränsytor mot biologiska databaser (t.ex. GenBank, KEGG, UniProt).

Bioinformatik på nätet - 1BG425
Databaser och databassökningar. Tolkning av mönster i genomsekvenser. Inpassning av DNA sekvenser och fylogenianalys. Metaboliska rekonstruktioner. Sekundärstrukturer och proteiners tredimensionella strukturer.

Biologi, distans 60 hp - Kurspaket
Kurspaket bestående av 8 kurser (markerade med B nedan). Kurspaketet lämpar sig för lärare och andra som vill komplettera sin behörighet, eller för den som läser ett annat huvudämne och vill ha biologi som biämne i sin kandidatexamen. Kurspaketet kan inte tillgodoräknas som ersättning för hela eller delar av kurserna inom kandidatprogrammet i biologi vid Uppsala universitet.

Botanisk systematik, morfologi och evolution 7,5 hp - 1BG603 B
Lär dig om hur alger, mossor, kärlväxter, lavar och svampar är uppbyggda, hur de fortplantar sig och hur de är släkt med varandra. Kursen har en obligatorisk träff i Uppsala.

Cell- och mikrobiologi 7,5 hp - 1BG602 B
Kursen är indelad i momenten Cellbiologi 4,5 hp och Mikrobiologi 3 hp. I kursen ingår en obligatorisk träff på campus.

Introduktion till biologi 7,5 hp - 1BG600 B
En introduktion till biologiämnet som behandlar biologiämnets olika delar, både ur ett vetenskapligt och samhälleligt perspektiv, med fokus på evolution, vetenskaps­historia, biologisk mångfald och bevarandebiologi.

Miljövård, översiktskurs 15 hp - 1BG401
Grundläggande biologi med särskild vikt vid ekologi, kemikalier och miljö. Även opinionsbildning i miljövårdsfrågor, samhällsplanering och samhällsekonomi tas upp.

Vattenvård 10 hp - 1BG411
Ger grundläggande kunskap om de naturliga vattendragens biologi och kemi, om påverkan på vattensystem och åtgärder som kan vidtas för att mildra denna påverkan.

Zoologisk systematik, morfologi och evolution 7,5 hp - 1BG601 B
Under kursen studeras evolutionära processer, mångformighet, släktskap och samband mellan form och funktion hos olika djurgrupper inklusive människan.

Östersjöns miljö 10 hp - 1BG405
Ger grundläggande kunskap och förståelse för Östersjöns miljö, en inblick i miljöproblemen och insikt om hur miljösituationen för Östersjön kan förbättras.


Våren 2018

Anatomi och funktion hos växter och djur 7,5 hp - 1BG605 B
Kursen är uppdelad i momenten Djurens anatomi och funktion, 4 hp, och 
Växternas anatomi och funktion, 3,5 hp. I den andra delkursen ingår en frivillig träff i Visby för laborationer.

Bioinformatik på nätet - 1BG425
Databaser och databassökningar. Tolkning av mönster i genomsekvenser. Inpassning av DNA sekvenser och fylogenianalys. Metaboliska rekonstruktioner. Sekundärstrukturer och proteiners tredimensionella strukturer.

Bioinformatiska analyser IIa - 1BG337
Kursen bygger vidare på Bioinformatiska analyser I och fokuserar främst på bioinformatiska analyser med en evolutionär frågeställning, så som sekvensanalys och fylogenianalys.

Ekologi 7,5 hp - 1BG606 B
Kursen omfattar ekologiska frågeställningar och principer på individ-, populations-, samhälls- och ekosystemnivå. Den ger tillämpbara insikter i ämnets hela bredd.

Floristik och faunistik 7,5 hp - 1BG607 B
Lär dig om den svenska floran och faunan genom distansstudier och individuella fältstudier och exkursioner som du får instruktioner till via ditt e-klassrum.

Genetik 7,5 hp - 1BG604 B
En kurs i både klassisk genetik och populationsgenetik, särskilt ur ett evolutionärt perspektiv, som behandlar även genomets organisation samt hur genetisk variation uppstår.

Mikrobiologi 10 hp - 1BG413
Ger en allmän översikt över mikrobiologin med tonvikt på bakteriella aspekter och interaktioner med människor.

Miljövård, översiktskurs 15 hp - 1BG401
Grundläggande biologi med särskild vikt vid ekologi, kemikalier och miljö. Även opinionsbildning i miljövårdsfrågor, samhällsplanering och samhällsekonomi tas upp.

Statistiska metoder i naturvetenskapen 5 hp - 1BG391
Denna kurs är en introduktion till de vanligaste statistiska metoderna som används inom det naturvetenskapliga ämnesområdet. Förutom att ge dig en bra "verktygslåda" med statistiska metoder tar kursen även upp vetenskapsmetod och statistisk design.

Svamparnas mångfald och evolution - 1BG376
Del av NABiS – Samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik.

Systematikens verktygslåda: informatik 5 hp - 1BG395
Ger dig praktiska kunskaper och erfarenheter av tre populära öppna verktyg (Perl, mySQL, R) som används flitigt inom fältet för att lösa konkreta biologiska problem från datahantering till slutligt diagram. Del av NABiS – Samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik.

Marina evertebrater - diversitet och bestämningsmetodik 5 hp - 1BG394
Kursen omfattar studier av marina evertebrater och biotoper, med fokus på systematisk mångfald. Del av NABiS – Samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik.

Kvällskurser

Hösten 2017

Biologisk debatt 10 hp - 1BG424
Under en serie föreläsningar på kvällstid berättar forskare från biologins många spännande specialområden om olika aktuella företeelser som berör oss alla.

Evolutionsbiologi 10 hp - 1BG400
Ger en bred översikt av grunderna inom modern evolutionsbiologi och att diskutera begrepp och problem som förekommer i dagens debatt.

Fysiologi, kost och hälsa 5 hp - 1BG420
Ger allmänbildning om kostens och den fysiska aktivitetens betydelse för människokroppen.


Våren 2018

Biologisk debatt 10 hp - 1BG424
Under en serie föreläsningar på kvällstid berättar forskare från biologins många spännande specialområden om olika aktuella företeelser som berör oss alla.

Ekologiska effekter av klimatförändringar 10 hp - 1BG417
Ger kunskaper om de biologiska processer som påverkas av klimatförändringar, för att ge deltagarna ett underlag för att delta i den pågående debatten om klimatförändringar.

Faunistik, vertebrater 10 hp - 1BG222
Ger fördjupade kunskaper om ryggradsdjuren, med en tyngdpunkt på artkunskap och färdighet att artbestämma svenska ryggradsdjur i fält.

Fysiologi, kost och hälsa 5 hp - 1BG420
Ger allmänbildning om kostens och den fysiska aktivitetens betydelse för människokroppen.

Humanfysiologi 10 hp – 1BG216
Kursen syftar till att ge en översiktlig bild av människokroppens fysiologi och anatomi. Flera av kursmomenten har utformats med tanke på behovet hos blivande lärare.

Modellering i biologi 5 hp - 1BG383
En kurs för dig som läser något av våra biologiprogram och vill ha mer kunskaper om modellering av biologiska system. Denna kurs är förkunskapskurs till Matematisk biologi 5 hp.