Institutionen för biologisk grundutbildning

Projektarbete i bioinformatik/molekylär bioteknik 10/20 hp

Program: Masterprogrammen i bioinformatik och molekylärbioteknik
Nivå: Avancerad
Poäng: 10 eller 20 hp
Kursplaner: Bioinformatik: 1MB820 (10 hp) eller 1MB822 (20 hp) 
Molekulär bioteknik: 1MB806 (10 hp) eller 1MB807 (20 hp)


Projektarbete är en relativt flexibel individuell kurs som i princip kan genomföras vid valfri tidpunkt på året. Syftet med kursen/kurserna är att ge möjlighet till fördjupning samt att ge erfarenhet av och grundläggande kunskap om hur arbete bedrivs i projektform. Du får tillfälle att, under handledning, i möjligaste mån självständigt planera, genomföra och presentera ett begränsat arbete i projektform.

Projektarbete kan utföras på valfri forskningsinstitution, företag eller myndighet inom relevant arbetsområde. Det kan göras i form av utrednings-, forsknings- eller utvecklingsarbete. Under kursen förväntas du 1) avgränsa och planera det tilltänkta arbetet, 2) söka, värdera och sammanställa redan tillgänglig information inom området, 3) välja lämpliga metoder för din undersökning, 4) genomföra undersökningen samt tolka och utvärdera uppnådda resultat, 5) på ett relevant sätt muntligt och skriftligt redovisa resultaten.

Projektarbete kan utgöra en bas från vilken du som student lättare kan identifiera ett lämpligt examensarbete eller framtida arbete! Det kan också vara en bra möjlighet att se om du är intresserad av att fortsätta inom den akademiska forskningen.

Detaljerade anvisningar

Standardrutiner för kursen

Läs instruktionerna för kursen noga - de innehåller det mesta du behöver veta.
Vänligen utnyttja mallen nedan när du iordningställer rapportens titelsida, tack. Men håll gärna den genererade titelsidan separat från själva rapporten eftersom den har specialformatering och inbäddade fonter. Läs även instruktionerna i "Att presentera vetenskap" där du får goda tips om rapportens utformning.

Kursinstruktioner

Att presentera vetenskap
Titelsida mall Bioinformatik
Titelsida mall Molekylär bioteknik

Ansökan

Fyll i blanketten tillsammans med din handledare. Skriv under och lämna ansökan tillsammans med registerutdrag och en kort projektplan för ditt arbete till koordinator för kursen vid IBG. Kontakta koordinatorn med din ansökan i god tid före den tilltänkta starten för praktiken så att eventuella ändringar och kompletteringar kan göras. Du kommer inte att bli registerad på kursen bara för att det är kort tid till praktikstart om din ansökan inte är bra nog.

Kravet för att du ska bli antagen till kursen Projektarbete är att du har en kandidatexamen och har läst respektive startkurs för ditt program (1MB700 för Bioinformatik och 1MB800 för Molekylär bioteknik).

Kursen får påbörjas först när du har blivit antagen till och registrerad på kursen. Koordinator, handledare och student beslutar gemensamt om ämnet och tidsperioden för kursens genomförande.

Handledaren bör läsa "instruktioner för handledaren" innan hon/han skriver under ansökningsblanketten.

Ansökningsblankett
Instruktioner för handledare

Projektarbete utomlands

Viktigt! Om du planerar att genomföra din projektarbete utomlands behöver du en ordentlig försäkring, som t.ex. den vanliga så kallade "Student UT"-försäkringen. En särskild avtalsblankett måste fyllas i av studenten och signeras av både koordinator och handledare i mottagarlandet. Koordinatorn kommer sedan att ge dig ett "MIC" (medical insurance card) som täcker den tid då du är utomlands. Blanketter och ytterligare information finns i dokumenten nedan.

Tveka inte att fråga din koordinator för ytterligare klargöranden om du känner att du behöver det!

Avtalsblankett
Villkor för "STUDENT UT" försäkring

Handledarens intyg och utlåtande

Efter det att studenten har avslutat sin forskningspraktik fyller handledaren i och undertecknar intyget nedan, samt ger ett detaljerat utlåtande om studentens prestation. Det skickas sedan till koordinatorn för att tillsammans med den skriftliga rapporten ligga till grund för slutlig bedömning.

Handledarens intyg och utlåtande

Urkund

Plagiering är ett tilltagande problem i högskolevärlden. För att motarbeta detta kräver vi att skrivna rapporter på olika kurser i de flesta fall analyseras via tjänsten Urkund. Detta gäller även för Forskningspraktik. Rent praktiskt innebär det att du skickar in ditt slutgiltiga arbete (i pdf eller möjligen word format) som en bilaga i ett e-mail. Den speciella urkundsadressen erhålls från kursens koordinator. Dokumentet kommer på så vis att passera Urkunds databas och eventuella kopierade avsnitt i texten upptäcks genom att texten jämförs med Urkunds omfattande textdatabas.

Skicka alltså inte ditt dokument direkt till koordinators vanliga e-mail adress utan via den alternativa Urkundsadress som du får från koordinator mot slutet av arbetet.

OBS! Viktigt undantag: Om din handledare anser att rapporten skall vara hemlig ska du inte skicka den via Urkund!

Om något är oklart, läs gärna ytterligare information om Urkund i bifogad fil. Några handfasta exempel som kan vara vägledande ges i Exempel. Om något fortfarande känns tveksamt, kontakta koordinator.

Urkunds plagiathandbok
Exempel

Kursutvärdering

Lämna gärna en återkoppling på kursen och dess organisation via den web-länk som koordinator skickar till dig via e-mail efter avslutad kurs!

För mer information, kontakta:
Margareta Krabbe (margareta.krabbe@ibg.uu.se)