Institutionen för biologisk grundutbildning

Forskningspraktik 10/15/20 hp - Bioinformatik/Molekylär bioteknik

Program: Masterprogrammen i bioinformatik och molekylär bioteknik.
Nivå: Avancerad nivå
Högskolepoäng: 10, 15 eller 20 hp
Kursplaner: 1MB803 (10 hp) eller 1MB804 (15 hp) eller 1MB805 (20 hp)


Forskningspraktik är en individuell kurs som i princip kan genomföras vid valfri tidpunkt på året. Syftet med kursen/kurserna är att ge en inblick i hur forskning och vetenskapligt utvecklingsarbete organiseras och genomförs i praktiken.

Praktiken kan utföras på valfri forskningsinstitution, företag eller myndighet inom relevant arbetsområde. Du får följa och delta i arbetet. Till skillnad från projektarbete och examensarbete behöver du inte ha något distinkt eget projekt, utan du kan med fördel arbeta med flera olika saker för att skaffa dig en helhetsbild av arbetsplatsen och av det arbete som utförs där. I kursen ingår också att du tillsammans med handledaren på arbetsplatsen väljer ett teoriavsnitt som hör samman med arbetet. Du får läsa in dig på det valda området och du och din handledare bestämmer tillsammans ett lämpligt sätt att examinera den teoretiska uppgiften. Du ska även ge ett kort seminarium på arbetsplatsen och skriva en praktikrapport.

Forskningspraktik utförs vanligen före examensarbetet och kan på så vis utgöra en bas från vilken du som student lättare kan identifiera ett lämpligt examensarbete eller framtida arbete! Det kan också vara en bra möjlighet att se om du är intresserad av att fortsätta inom den akademiska forskningen.

Detaljerade anvisningar

Standardrutiner för kursen

Läs instruktionerna för kursen noga - de innehåller det mesta du behöver veta.
Vänligen utnyttja mallen nedan när du iordningställer rapportens titelsida, var noggrann med att fylla i ditt program, år, omfattning, institution/företag och handledare. Men håll gärna den genererade titelsidan separat från själva rapporten eftersom den har specialformatering och inbäddade fonter. Läs även instruktionerna i "Att presentera vetenskap" där du får goda tips om rapportens utformning.

Ansökan

Fyll i blanketten tillsammans med din handledare. Skriv under och lämna ansökan tillsammans med registerutdrag och en kort projektplan för ditt arbete till koordinator för kursen vid IBG. Kontakta koordinatorn med din ansökan i god tid före den tilltänka starten för praktiken så att eventuella ändringar och kompletteringar kan göras. Du kommer inte att bli registrerad på kursen bara för att det är kort tid till praktikstart om din ansökan inte är bra nog.

Kravet för att du ska bli antagen till kursen Forskningspraktik är

  • Masterprogrammen i bioinformatik samt molekylär bioteknik: Kandidatexamen och har läst respektive startkurs för ditt program (1MB700 för Bioinformatik och 1MB800 för Molekylär bioteknik)
  • Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik: 120 hp godkända kurser inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik.

Kursen får påbörjas först när du har blivit antagen till och registrerad på kursen. Koordinator, handledare och student beslutar gemensamt om ämnet och tidsperioden för kursens genomförande.

Forskningspraktik utomlands

Viktigt! Om du planerar att genomföra din forskningspraktik utomlands behöver du en ordentlig försäkring, som t.ex. den vanliga så kallade "Student UT"-försäkringen. En särskild avtalsblankett måste fyllas i av studenten och signeras av både koordinator och handledare i mottagarlandet. Koordinatorn kommer sedan att ge dig ett "MIC" (medical insurance card) som täcker den tid då du är utomlands. Blanketter och ytterligare information finns i dokumenten nedan, i listan hittar du också instruktioner och blanketter på engelska som kan ges till din handledare.

Tveka inte att fråga din koordinator för ytterligare klargöranden om du känner att du behöver det!

Information från Kammarkollegiet:

Handledarens intyg och utlåtande

Efter det att studenten har avslutat sin forskningspraktik fyller handledaren i och undertecknar intyget nedan, samt ger ett detaljerat utlåtande om studentens prestation. Det skickas sedan till koordinatorn för att tillsammans med den skriftliga rapporten ligga till grund för slutlig bedömning.

Urkund

Plagiering är ett tilltagande problem i högskolevärlden. För att motarbeta detta kräver vi att skrivna rapporter på olika kurser i de flesta fall analyseras via tjänsten Urkund. Detta gäller även för Forskningspraktik. Rent praktiskt innebär det att du skickar in ditt slutgiltiga arbete (i pdf eller möjligen word format) som en bilaga i ett e-mail. Den speciella urkundsadressen erhålls från kursens koordinator. Dokumentet kommer på så vis att passera Urkunds databas och eventuella kopierade avsnitt i texten upptäcks genom att texten jämförs med Urkunds omfattande textdatabas.

Skicka alltså inte ditt dokument direkt till koordinators vanliga e-mail adress utan via den alternativa Urkundsadress som du får från koordinator mot slutet av arbetet.

OBS! Viktigt undantag: Om din handledare anser att rapporten skall vara hemlig ska du inte skicka den via Urkund!

Om något är oklart, läs gärna ytterligare information om Urkund i bifogad fil. Några handfasta exempel som kan vara vägledande ges i Exempel. Om något fortfarande känns tveksamt, kontakta koordinator.

Kursutvärdering

Lämna gärna en återkoppling på kursen och dess organisation via den web-länk som koordinator skickar till dig via e-mail efter avslutad kurs!

För mer information, kontakta:
Margareta Krabbe (margareta.krabbe@ibg.uu.se)