Forskningspraktik för kandidatprogrammet

Program: Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi
Poäng: 10 eller 15 hp
Kursplaner: 1BG224 (10 hp) eller 1BG225 (15 hp)
Studentportalen: Schema och kursmaterial 1BG224 och Schema och kursmaterial1BG225

Forskningspraktik är en individuell kurs som i princip kan genomföras vid valfri tidpunkt på året. Syftet med kursen/kurserna är att ge en inblick i hur forskning och vetenskapligt utvecklingsarbete organiseras och genomförs i praktiken.

Praktiken kan utföras på valfri forskningsinstitution, företag eller myndighet inom relevant arbetsområde. Du får följa och delta i arbetet. Till skillnad från projektarbete och examensarbeteskurserna behöver du inte ha något eget projekt, utan du kan arbeta med flera olika saker för att skaffa dig en helhetsbild av arbetsplatsen och av det arbete som utförs där. I kursen ingår också att du tillsammans med handledaren på arbetsplatsen ska välja ut ett teoriavsnitt som hör samman med arbetet. Du får läsa in dig på det valda området och du och din handledare bestämmer tillsammans ett lämpligt sätt att examinera den teoretiska uppgiften. Du ska även ge ett kort seminarium på arbetsplatsen och skriva en praktikrapport.

Forskningspraktik utförs vanligen före examensarbetet och kan på så vis utgöra en bas från vilken du som student lättare kan identifiera ett lämpligt examensarbete eller framtida arbete! Det kan också vara en bra möjlighet att se om du är intresserad av att fortsätta inom den akademiska forskningen.

För mer information kontakta:
Fredrik Sundström (fredrik.sundstrom@ibg.uu.se)

Standardrutiner för kursen

Läs noga dokumentet om instruktionerna för kursen - det innehåller det mesta du behöver veta. Vänligen utnyttja mallen nedan när du iordningställer rapportens titelsida, tack.

Titelsida mall

Kursinstruktioner

Att presentera vetenskap

Ansökan

IBG-studenter: Fyll i blanketten tillsammans med handledaren. Underteckna och lämna ansökan, tillsammans med registerutdrag och en kort plan för arbetet, till koordinator för kursen vid IBG. Kontakta koordinator med din ansökan i god tid före avsedd kursstart för att medge tid för ev. ändringar och kompletteringar. Du blir nämligen inte registrerad på kursen med en dålig ansökan även om du har bråttom.

Kravet för att bli antagen till kursen Forskningspraktik är 120 hp högskolestudier innehållande antingen 60 hp biologi samt 30hp kemi eller 30 hp geovetenskap eller 90 hp biologi.

Kursen får påbörjas först när du har blivit antagen till och registrerad på kursen. Koordinator, handledare och student beslutar gemensamt om tidsperioden för kursens genomförande.

Handledare skall ha tagit del av informationen i ”Instruktioner till handledare” innan han/hon undertecknar ansökningsblanketten.

Ansökningsblankett

Instruktioner till handledare

Forskningspraktik utomlands

Viktigt! Se till att du har bra försäkringsskydd som gäller även under din utlandsvistelse. Kontakta Eva Damm för mer information och hjälp med detta (Eva.Damm@ibg.uu.se).

Handledares intyg och omdömen

Efter genomförd praktik fyller handledaren i och skriver under intyg om godkänd praktik samt detaljerade omdömen om studentens insatser. Dessa skickas sedan till kurskoordinator för att tillsammans med den skrivna rapporten utgöra underlag för slutlig bedömning.

Handledares intyg och omdömen

Urkund

Plagiering är ett tilltagande problem i högskolevärlden. För att motarbeta detta kräver vi att skrivna rapporter på olika kurser i de flesta fall analyseras via tjänsten Urkund. Detta gäller även för Forskningspraktik. Rent praktiskt innebär det att du skickar in ditt slutgiltiga arbete (i pdf eller möjligen word format) som en attachment i en e-mail. Den speciella urkundsadressen erhålls från kursens koordinator. Dokumentet kommer på så vis att passera Urkunds databas och eventuella kopierade avsnitt i texten upptäcks genom att texten jämförs med Urkunds omfattande textdatabas.

Skicka alltså inte ditt dokument direkt till koordinators vanliga e-mail adress utan via den alternativa Urkundsadress som du får från koordinator mot slutet av arbetet.

NB! Viktigt undantag: Om handledaren anser att rapporten behöver hållas konfidentiell så ska du däremot inte skicka den via Urkund!

Om något är oklart, läs gärna ytterligare information om Urkund i bifogad fil. Om något fortfarande är oklart, kontakta koordinator. Några handfast exempel som kan vara vägledande ges i Exempel. Var vänlig kolla även med din handledare i tveksamma fall.

Urkundsinformation

IBG:s plagiathandbok

Kursvärdering

Lämna gärna en återkoppling på kursen och dess organisation. Här finns en färdig blankett för kursvärdering.

Blankett för kursvärdering