Institutionen för biologisk grundutbildning

Bibliografiskt projekt för biologer 5/10 hp

Program: Masterprogrammet i biologi
Nivå: Avancerad
Poäng: 5 eller 10 hp
Kursplaner: 1BG369 (5 hp) och 1BG370 (10 hp)

Detta är en individuell kurs som inte behöver sökas långt i förväg. Anmälan till kursen sker genom att du besöker någon av de ansvariga lärarna för att bli registrerad. Anmälan kan göras vid valfri tidpunkt under året, dock ej under sommaren. Du kan även välja vilken studietakt du vill ha – helfart eller utspritt över längre tid.

Kursen ska dels ge träning i litteratursökning och uppsatsskrivning, dels ge möjlighet till kunskapsfördjupning inom någon del av biologin som du är speciellt intresserad av. Informationskällor kan vara bibliotek, databaser på Internet samt lärare och forskare (via intervjuer, informella samtal eller seminarier) – det viktiga är att informationen till en större del hämtas från originalreferenser.

Kursen redovisas genom att du skriver en rapport som lämnas till koordinatorn/examinatorn för bedömning.

För mer information kontakta:
Eva Damm (Eva.Damm@ibg.uu.se)
Fredrik Sundström (fredrik.sundstrom@ibg.uu.se)

Anvisningar för bibliografiskt projekt

Standardrutiner för kursen

Läs kursinstruktionerna noggrant - det innehåller det mesta du behöver veta. Var vänlig använd mallen för att iordningställa rapportens titelsida.

Kursinstruktioner

Titelsida mall

Att presentera vetenskap

Ansökan

IBG-studenter: Fyll i blanketten, underteckna och lämna ansökan tillsammans med registerutdrag till koordinator för kursen vid IBG.

Kravet för att bli antagen till kursen Bibliografiskt projekt är 120 hp högskolestudier innehållande antingen 60 hp biologi samt 30hp kemi eller 30 hp geovetenskap eller 90 hp biologi.

Kursen får påbörjas först när du har blivit antagen till och registrerad på kursen. Koordinator och student beslutar gemensamt om tidsperioden för kursens genomförande.

Ansökningsblankett

Urkund

Plagiering är ett tilltagande problem i högskolevärlden. För att motarbeta detta kräver vi att skrivna rapporter på olika kurser i de flesta fall analyseras via tjänsten Urkund. Detta gäller även för Bibliografiskt projekt. Rent praktiskt innebär det att du skickar in ditt slutgiltiga arbete (i pdf eller möjligen word format) som en attachment i en e-mail. Den speciella urkundsadressen erhålls från kursens koordinator. Dokumentet kommer på så vis att passera Urkunds databas och eventuella kopierade avsnitt i texten upptäcks genom att texten jämförs med Urkunds omfattande textdatabas.

Skicka alltså inte ditt dokument direkt till koordinators vanliga e-mail adress utan via den alternativa Urkundsadress som du får från koordinator mot slutet av arbetet.

Om något är oklart, läs gärna ytterligare information om Urkund i bifogad fil. Några handfasta exempel som kan vara vägledande ges i Exempel. Om något fortfarande känns tveksamt, kontakta koordinator.

Urkunds plagieringshandok

Exempel

Kursvärdering

Lämna gärna en återkoppling på kursen och dess organisation. Här finns en färdig blankett för kursvärdering.

Blankett för kursvärdering