Institutionen för biologisk grundutbildning

Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik

Molekylär bioteknik

Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik är väl förankrat inom den medicinska och biotekniska industrin och har en stark internationell prägel. Ämnena på programmet undervisas av engagerade lärare med den världsledande forskningskompetens som landets största fakultet erbjuder.

På programmet läser du flera kurser inom olika ämnesområden parallellt. Du tränas på så vis att hantera många moment samtidigt och lär dig att prioritera och planera din tid. Utöver de renodlade ämneskunskaperna i olika ämnen får du i olika sammanhang även möjligheter till kommunikationsträning och att arbeta i grupp och i projektformat, allt under former som du kommer att ha nytta av i ditt framtida yrkesliv.

PROGRAMMETS INNEHÅLL

Årskurs ett och två består av klassiska civilingenjörskurser i matematik, fysik och programmering varvade med kurser i bioteknik, biologi och kemi. Efter årskurs två har du lärt dig lite av de viktigaste basmetoderna inom bioteknik.

Årskurs tre fortsätter med ytterligare fördjupningskurser till molekylär och atomär nivå inom biologin. Dessutom fördjupas kunskaperna i fysik, kemi och datavetenskap. Året avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp. I det självständiga arbetet får du tillfälle att vinna ytterligare ämneskunskaper men även att träna arbete i projektformat, under former som liknar vad du kan förvänta dig senare, i arbetslivet.

Under årskurs fyra och fem väljs specialisering mot antingen Bioinformatik eller Molekylär bioteknik.

  • Vill du arbeta med bioteknikens metoder ska du välja inriktningen Molekylär bioteknik. Då kan du kan läsa kurser i exempelvis immunologi, proteinbioteknologi och syntetisk biologi. Inriktningen är fokuserad på tillämpningar och har inslag av projektmetodik för att förbereda dig för din fortsatta karriär. 
     
  • Vill du använda datorn som instrument för att analysera biologiska system ska du välja inriktningen Bioinformatik. Kurser som bioinformatik och tillämpad bioinformatik ger dig kunskaper och verktyg för hur du behandlar, analyserar och tolkar stora och komplexa datamängder som till exempel DNA-sekvenser. Inriktningen ger dig kompetens för arbete med frågeställningar som invol­verar både informationsteknologi och molekylärbiologi.

Fördjupningskurserna som läses år fyra och fem beror förstås på vilken inriktning du väljer - studera gärna programmets kurser via länken nedan. Senare delen av årskurs fem ägnas åt examensarbete. Examensarbetet kan utföras vid universitet eller forskningsinstitut, företag eller myndighet, utomlands eller i Sverige.

Mer om programmet

Utlandsstudier

Många bioteknologer/bioinformatiker väljer att studera en eller flera terminer utomlands. Uppsala universitet har samarbete med 90 universitet och högskolor världen runt.

Du kan läsa mer om utlandsstudier på vår sida för nuvarande studenter »

Konkurrenskraft på en dynamisk arbetsmarknad

Utbildningen ger kunskaper tvärs igenom teknik och naturvetenskap. Den är uppbyggd för att ge såväl praktisk som bred och djup teoretisk kompetens. Den molekylära bioteknologen har kompetens för ingenjörsarbete och forskning inom många branscher, t.ex. läkemedelsutveckling, diagnostikmetoder, biotekniska processer och medicinsk teknik. Utbildningen ger även behörighet för forskarutbildning inom traditionella tekniska och molekylärbiologiska ämnen.

De flesta som tar examen på Molekylär bioteknik profilerar sig inom genteknik och molekylärbiologi, bioinformatik och teoretisk biologi eller strukturbiologi och läkemedelsdesign. Det finns världsledande forskning samt företag verksamma i alla dessa områden i Uppsala.

Programmet, som startades 1991, var det första i sitt slag och har inspirerat till liknande utbildningar vid andra lärosäten. De årskullar som hittills utexaminerats från programmet har mottagits mycket positivt av både industrin och universiteten. Förutom den självklara läkemedelsindustrin arbetar molekylärbioteknologerna med andra viktiga frågor såsom IT, konsultverksamhet, energi, miljö, livsmedel och papper och massa.

Vad jobbar en X:are som?

Utvärdering av programmet

Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik utvärderades genom en studentenkät år 2005 och 2012, som del av underlaget till Universitetskanslersämbetets (tidigare Högskoleverket) då aktuella kvalitetsgranskning av civilingenjörsprogrammen. Utvärderingen visade att utbildningen inom Molekylär bioteknik håller en mycket hög kvalitet.

Mer om utvärderingen från 2012 »

Läs utvärderingen från 2005