Institutionen för biologisk grundutbildning

Minor Field Studies (MFS)

Minor Field Studies

Sidas program för Minor Field Studies (MFS) syftar till att stärka universitetens kapacitet att driva en internationellt inriktad verksamhet och till att bredda resursbasen för internationellt engagemang. Det sker genom att ge u-landsintresserade studenter vid svenska högskolor och universitet resebidrag för att under ca två månader utföra en fältstudie i ett utvecklingsland, som sedan skall resultera i en uppsats. Arbetet ska utgöra ett projektarbete, vanligen ett examensarbete på 30 hp.

nästa ansökningstillfälle

Sida har ändrat direktiven för MFS-ansökningar. Det kommer att bli ansökan via en central MFS-enhet på Uppsala universitet. Nästa ansökningstillfälle kommer att bli i slutet på september.

Mer information kan du få här:  http://www.uu.se/student/utlandsstudier/mfs/.

Du är välkommen att kontakta mig om du har funderingar:

Ronny Alexandersson
Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)
Norbyvägen 14
752 36 Uppsala
Tel: 018-471 41 42
e-post: ronny.alexandersson@ibg.uu.se

Introduktion

Vid Uppsala universitet finns en hel del kompetens inom olika delar av ekologi och naturresurshushållning. Det kan vara lämpligt att en MFS-studie görs i anslutning till ett pågående projekt i ett u-land. Innan du söker måste du utveckla ett genomförbart projekt och formulera en projektbeskrivning i samråd med handledare. Arbetsgruppen försöker bistå med råd och kontakter. De värdländer som kan komma i fråga är de som OECD klassificerar som låg- och medelinkomstländer och är upptagna på den s.k. DAC-listan. Möjliga värdländer för MFS-programmet kan du finna här: http://www.utbyten.se/Global/program/mfs/DAC_lista_MFS_2013.pdf.

Det är viktigt att MFS-studien anknyter till utvecklingsproblematiken. I vissa länder på DAC-listan, t.ex. Sydafrika, Kina och de europeiska länder finns samhällssektorer och geografiska områden som inte alls har u-landskaraktär. För studier i sådana miljöer ger vi inga stipendier.

Observera också att du måste ha en utbildning som är adekvat för det arbete du vill utföra. Det innebär bl. a. att den som vill göra intervjuundersökningar skall ha kunskaper i intervjuteknik.

OBS. Vi har inte administrativa resurser att dela ut stipendier till studenter vid andra universitet och högskolor.

Vem kan söka MFS-bidrag?

Du skall vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. I senare fallet får studien inte göras i ditt ursprungliga hemland. EU-medborgares uppehållsrätt likställs inte med uppehållstillstånd. Medborgare i andra nordiska länder beviljas inte stipendium om de inte är fast boende i Sverige (dvs. folkbokförda) sedan minst ett år. Meningen med MFS är att ge en första arbetserfarenhet i ett u-land och man bör därför inte tidigare ha arbetat i u-land under en längre tid. Volontärsarbete diskvalificerar dock inte. Att ha rest eller kanske som barn ha bott i ett u-land är inte diskvalificerande, men man bör då utföra MFS-projektet i ett annat land och helst i en annan världsdel.

Kvalifikationer

 • Du skall vara i slutet av (minimum 150 hp) din grundutbildning vid universitetet. Du får inte vara antagen till doktorandstudier.
 • Du ska vara registrerad vid Uppsala universitet för examensarbete på masternivå eller projektarbete på "C- eller D-nivå".
 • Du ska ha goda kunskaper i engelska. Om franska, spanska eller portugisiska är dominerande språk i värdlandet bör du ha gymnasiebetyg i detta språk eller ha motsvarande kunskaper.
 • Det är en merit om du tidigare har genomgått kurser i tropisk ekologi, u-landskunskap eller liknande på högskola eller universitet.
 • Man kan vara två sökande på en ansökan, men det är viktigt att det framgår tydligt hur studien är uppdelad mellan de två sökande.

Handledare

MFS-studien förutsätter medverkan av en svensk handledare och en kontaktperson i mottagarlandet. Kontaktpersonen skall vara beredd att hjälpa till med praktiska arrangemang, t ex att skaffa bostad, lösa transportfrågor, underlätta kontakt med myndigheter mm.

Förberedelsekurs

Innan du reser iväg måste du gå på Sidas förberedelsekurs. Kursen hålls i Härnösand. Anmäler dig gör du via en digital anmälningsblankett. Gå in på http://mfskurs.programkontoret.se/ för ytterligare information. Där kan du även se kursdatum för den närmaste tiden. Man måste anmäla sig till kursen tre veckor i förväg men du kan inte anmäla dig innan du har tilldelats stipendium. Du får alltså räkna med att du inte kan resa ut förrän uppemot två månader efter att du har fått stipendiet.

Ansökan

Ansökan skall vara ställd till Arbetsgruppen för Tropisk Ekologi och lämnas eller sändas till Ronny Alexandersson (se adress under Upplysningar nedan).

Ansökan skall innehålla följande uppgifter i den ordning de uppräknas här:

Information om den sökande, handledare m.m.

 1. Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer för den sökande
 2. Namn, titel, fullständig adress, telefonnummer, e-postadress och ev. faxnummer för handledare i Sverige
 3. Uppgift om vid vilken institution vid Uppsala universitet den sökande kommer att vara registrerad och vad registreringen avser (examensarbete, projektarbete e.d. Antal poäng skall anges.)
 4. Namn, titel, fullständig adress, telefonnummer, e-postadress och ev. faxnummer för kontaktperson i mottagarlandet
 5. Stationeringsort i mottagarlandet
 6. Planerad tidpunkt för ut- och hemresa
 7. Utbetalningssätt för stipendiet (ett av följande alternativ): a. personkonto i Nordbanken, b. bankkonto i annan bank (ange bankens namn, clearingnummer och kontonummer), c. postgirokonto (ange kontonummer), d. utbetalningskort
 8. Andra institutioner till vilka ansökan om MFS-stipendium har inlämnats
 9. Andra stipendier som sökts för samma ändamål
 10. Namn och adress till anhörig i Sverige
 11. Sökandens egenhändiga underskrift.

Projektbeskrivning

 1. Projektets titel på engelska
 2. Projektbeskrivning på engelska (högst 3 sidor). Den bör normalt innehålla: a. Introduction med projektets bakgrund, frågeställningar och syften. b. Methods med en utförlig beskrivning av metodiken. Målet med arbetet måste vara klart och entydigt. Det bör finnas ett förslag till alternativ uppläggning, för den händelse att den ursprungliga planen inte kan följas. Observera att projektets ulandsrelevans är lika viktig som den inomvetenskapliga kvalitén.
 3. Tidsplan, inkluderande såväl förberedelsekurs, fältarbete och rapportering. Planerad tidpunkt för inlämning av rapporten skall anges. Denna tidpunkt skall vara högst sex månader efter hemkomsten om det inte finns synnerliga skäl. Tänk på att din studie finansieras över den svenska biståndsbudgeten och att du har ett ansvar gentemot mottagarlandet att rapportera vad du har kommit fram till. Det är alltså nödvändigt att du prioriterar rapporten när du har kommit hem och försöker att följa planen.

Bilagor

 1. Specificerad kostnadssammanställning (se MFS-bidrag och budget nedan)
 2. Intyg från den svenska handledaren om studiens vetenskapliga relevans samt att hon/han accepterar handledarskap. Intyget ska också bekräfta att arbetet kommer att utgöra ett examensarbete/projektarbete vid institutionen. Om handledaren inte tillhör institutionen skall också studierektor eller examinator intyga att arbetet kommer att registreras där.
 3. Undertecknat intyg från kontaktpersonen (eller dennes myndighet) i mottagarlandet, som visar att inga formella hinder föreligger att utföra studien i mottagarlandet samt att hon/han accepterar uppdraget som kontaktperson. Faxkopia eller scannat brev med underskrift accepteras, men ej e-brev. (I vissa länder krävs tillstånd eller officiellt godkännande för att utföra MFS, vilket sökes i god tid av den svenska handledaren.)
 4. CV som innehåller tidigare u-landserfarenhet, u-landsengagemang (t ex resor, kurser, föreningar) och övriga internationella erfarenheter. Övrigt som visar på din förmåga att lösa uppgiften. Den som tidigare har bott eller arbetat i u-land måste ange detta.
 5. En beskrivning av hur du anser att projektets innehåll är relaterat till Sidas biståndspolitik och särskilt dess relevans för mottagarlandet
 6. Meritförteckning och vidimerade kopior av åberopade handlingar, inkl. gymnasie- och högskolebetyg. Gymnasiebetyget behövs bl. a. för att vi ska kunna bedöma dina språkkunskaper. Om du har ett lågt betyg i engelska (och i förekommande fall franska, spanska eller portugisiska) men senare har genomgått kompletterande språkutbildning eller har förbättrat dina språkkunskaper på annat sätt är det viktigt att du bifogar dokumentation om detta.

Om du skickar ansökan via fax så vill vi ha originalen så fort som möjligt med posten. Vi behandlar inte ofullständiga ansökningar.

MFS-bidrag och budget

Sida har fastställt att stipendiet ska vara 27 000 kr per person. Enligt Sidas anvisningar ska stipendiet ses som ett bidrag och är inte avsett att täcka alla utgifter. Det kan alltså vara lämpligt att ha studiemedel. Stipendiet utbetalas före resan och är avsett att täcka vissa kostnader som sammanhänger med u-landsvistelsen, nämligen:

 • vaccinationer i enlighet med rekommendation från läkare eller vaccinationsbyrå.
 • flygresa enligt billigaste alternativ.
 • del av levnadsomkostnader (relaterat till kostnadsläget i u-landet) under 8-10 veckor och kostnader för eventuella lokala resor (högst 50% av statens resetraktamente för landet i fråga).
 • eventuell utrustning.
 • schablonbelopp om 1500 kr för litteratur, kartor, film mm.

Om totalbeloppet överstiger 27000 kr är vi ändå förhindrade enligt Sidas regler att betala ett högre belopp. Vi kommer i det läget att göra en bedömning huruvida det kan anses troligt att du kan genomföra projektet inom de ekonomiska ramarna.

Du är under resan försäkrad via Kammarkollegiet s.k. Student-UT Enskild försäkring.

Stipendiaten, dennes institution eller annan sponsor måste garantera täckandet av tillkommande kostnader, som ej ryms inom anslagsbeloppet. Ange vid ansökan om du har sökt andra stipendier för samma ändamål och i så fall vilka. Observera att det inte är tillåtet att acceptera mer än ett MFS-stipendium, men det är tillåtet att söka MFS-stipendium från flera håll.

Om du av någon anledning måste inställa resan återkrävs stipendiet.

Kontrakt och reserapport

Före utresan tecknar du ett kontrakt med ATE. Omedelbart efter hemkomsten skall du skicka en hemkomstanmälan till ATE och inom två veckor därefter också en kort reserapport på 1-2 sidor. Reserapporten läggs ut här på vår hemsida under reseberättelser. Du ska även lägga ut reserapporten själv på MFS-kurshemsidan (www.mfs.nu)

Rapport

MFS-studien skall redovisas i form av en rapport. Den bör i de flesta fall skrivas på engelska, men en sammanfattning på mottagarlandets officiella språk rekommenderas. Det är också möjligt att skriva rapporten på franska, spanska eller portugisiska om språket är dominerande i mottagarlandet och om din institution accepterar det. Bedömning av rapporten som examensarbete sker enligt praxis på din hemmainstitution. Därutöver skall rapporten läsas och godkännas av ATE.

Rapporten bör i normalfallet innehålla:

 1. Abstract och Keywords;
 2. Introduction där projektets ämne sätts in i ett generellt sammanhang;
 3. Material and methods där exempelvis provtagning och statistiska analyser beskrivs;
 4. Results som presenteras i form av tabeller och/eller figurer jämte beskrivning i texten;
 5. Discussion där resultaten tolkas och jämförs med tidigare undersökningar och relateras till det större perspektiv som drogs upp i Introduction;
 6. Acknowledgements, där erkännande ges åt dem som på olika sätt hjälpt till med finansieringen (inkl. Sida och ATE), projektarbetet eller rapportframställningen;
 7. References, en förteckning över de litteraturreferenser som används i texten. Referenslistan skall utformas enligt den standard som används vid hemmainstitutionen.

När både du och din handledare är nöjda med rapporten, ska den överlämnas till oss i i form av en Word-fil. Rapporten kommer sedan att granskas av oss. Om du ser att du inte kan hålla tidsplanen, måste du kontakta oss och diskutera problemet. Förutom den skriftliga rapporten bör studien redovisas muntligt i form av ett seminarium på din hemmainstitution. Vi vill bli informerade om när detta skall ske.

Rapporter sen 2003 finns tillgängliga för nedladdning under färdiga rapporter.Tryckta MFS-rapporter finns på Biologibiblioteket, Norbyvägen 18B, Uppsala (tel 018-4716434).

Ansökningstillfällen och kontaktuppgifter

Upplysningar

 

Vill Du ha ytterligare information kan du vända Dig till:

Ronny Alexandersson
Arbetsgruppen för tropisk ekologi
Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)
Norbyvägen 14
752 36 Uppsala
Tel: 018-471 41 42
e-post: ronny.alexandersson@ibg.uu.se